Events

Sep 2019

Date Event
21/Sep/2019 - 27/Sep/2019 Retreat at Goa
Goa, Goa

Shri. Bharatbhai:+91 77150 02430
Smt. Sujata: +91 98203 66088

28/Sep/2019 Vrindavan
Vrindavan, Vrindavan Uttar Pradesh

Shri Purushottam Maharaj: +91-98371 18870

29/Sep/2019 - 07/Oct/2019 New Delhi
Birla Mandir, New Delhi

Shri.Padam: +91-98100 75276
Shri.Santosh: +91-98733 64300

Oct 2019

Date Event
08/Oct/2019 - 14/Oct/2019 Bhopal
Bhopal, Bhopal Madhya Pradesh

Sh.Hemant:+919425008569
Sh.Manish:+919826364377

16/Oct/2019 - 22/Oct/2019 Mumbai Sharda Sangeet Vidyalaya/Prempuri Ashram
Mumbai (Prempuri/SSV), Mumbai Maharashtra

Prempuri: 022-23632608
Sh.Suresh Narang:+919323136711

23/Oct/2019 - 29/Oct/2019 JAPAN

Mr. Motoko Saito: http://yogatherapy-chandra.jp

Nov 2019

Date Event
01/Nov/2019 - 11/Nov/2019 China
China, Shanghai

Sh.Ganesh:+86-13916874721 ganeshyoga@hotmail.com

13/Nov/2019 - 17/Nov/2019 Hubli
Hubli, Hubli Karnataka

Smt. Gayethri Prabhu: +91 94498 23942

18/Nov/2019 - 22/Nov/2019 Bengaluru
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323,
Dr.Hegde: +919845006450

23/Nov/2019 - 28/Nov/2019 Raipur
Raipur, Raipur

Sh.Sandeep Laddha: +91-9826175552

30/Nov/2019 - 06/Dec/2019 AMA, Ahmedabad
Ahmedabad, Ahmedabad Gujarat

Sh.Nair:+919825120990, Off:+91-7926308601

Dec 2019

Date Event
07/Dec/2019 - 13/Dec/2019 Pune
Pune, Pune Maharashtra

Sh.Thite: +919765551654
Sh.Tushar:+919822845928

14/Dec/2019 - 20/Dec/2019 Coimbatore
Coimbatore, Coimbatore Tamil Nadu

Sh.Pawan: +91-93631 03090
Sh.Vivek Hari: +91-96555 81501

21/Dec/2019 - 25/Dec/2019 Bengaluru Retreat
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323
Dr.Hegde: +919845006450

26/Dec/2019 - 30/Dec/2019 Anand Mangal Camp/Yoga Conference, Kaivalyadham

Shri.Bharatbhai: +91-77150 02430
Smt.Sujata: +91-98203 66088

Powered by Events Manager