Events

Nov 2019

Date Event
13/Nov/2019 - 17/Nov/2019 Hubli
Hubli, Hubli Karnataka

Smt. Gayethri Prabhu: +91 94498 23942

18/Nov/2019 - 22/Nov/2019 Bengaluru
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323,
Dr.Hegde: +919845006450

23/Nov/2019 - 28/Nov/2019 Raipur
Raipur, Raipur

Sh.Sandeep Laddha: +91-9826175552

30/Nov/2019 - 06/Dec/2019 AMA, Ahmedabad
Ahmedabad, Ahmedabad Gujarat

Sh.Nair:+919825120990, Off:+91-7926308601

Dec 2019

Date Event
07/Dec/2019 - 13/Dec/2019 Pune
Pune, Pune Maharashtra

Sh.Thite: +919765551654
Sh.Tushar:+919822845928

14/Dec/2019 - 20/Dec/2019 Coimbatore
Coimbatore, Coimbatore Tamil Nadu

Sh.Pawan: +91-93631 03090
Sh.Vivek Hari: +91-96555 81501

21/Dec/2019 - 25/Dec/2019 Bengaluru Retreat
Bengaluru, Bengaluru

Sh.Ajay:+91-9845338323
Dr.Hegde: +919845006450

26/Dec/2019 - 30/Dec/2019 Anand Mangal Camp/Yoga Conference, Kaivalyadham

Shri.Bharatbhai: +91-77150 02430
Smt.Sujata: +91-98203 66088

Powered by Events Manager